خانه بایگانی براساس دسته بندی از زبان متخصصان

از زبان متخصصان

آقای دکتر رامین رادفر، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد و دانش آموخته ی مطالعات اعتیاد از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، با بیان عوارض ناشی از مسمومیت الکل بر لزوم مراجعه به بیمارستان در صورت وجود علایم اولیه تاکید دارند.بیشتر بخوانید