خانه برچسب نوشته ها سالمون آر گوگنهایم
موزه سالمون آر گوگنهایم(Solomon R. Guggenheim )که از آن به عنوان موزه گوگنهایم یاد می‌شود، توسط بنیاد سالمون در سال 1939 تاسیس شد و بعدها با درگذشت سالمون در سال  1952 با نام فعلی خود، “موزه گوگنهایم”  به فعالیت خود ادامه داد. این موزه در سال 1959، به ساختمان فعلی خود که توسط  فرانک بیشتر بخوانید