خانه برچسب نوشته ها محمد حكمت
امروز مفهوم موزه فراتر از دیوارهای آن تعریف می‌شود. در واقع نمی‌توان موزه‌گردانی را فقط به فعالیت‌های درون موزه محدود کرد. از یک سو، اینترنت و فنآوری‌های نوین بر سرعت فراگیری موزه‌ها افزوده است و از سوی دیگر، نقش موزه‌ها در پاسخ به دغدغه‌ها، نیازها و بحران‌هایی که جوامع با آن روبرو هستند، بیش بیشتر بخوانید